B.A.D Student Workshop

THE B.A.DEST

 

FACTSHEET

“B.A.D STUDENT WORKSHOP” เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมฯให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหาและสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปีและต้องไม่ได้ทำงานในสายอาชีพโฆษณา ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนในเอเจนซีและโปรดักชั่นเฮาส์ต่าง ๆ ทั้งหมด 10 ครั้ง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบโดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติ ของครีเอทีฟ รุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ

 

The BADEST

วาระแห่งชาติครีเอทีฟเริ่มขึ้นแล้ว
คุณก็เป็นที่สุดในเพื่อนร่วมคณะ เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย เพื่อนร่วมประเทศได้
เพียงส่งไอเดียมาประลอง เพื่อเข้าร่วม workshop ที่แข็งแกร่งที่สุดในสไตล์แบด
ให้ 10 โค้ชและหลักสูตรของเราแนะนำวิธีคิดงานให้ “แบดเอส”จนได้ “เบสท์แอด”
เอาให้สุดแบด ครีเอทให้สุดเบสท์

poster

 

B.A.D Student Workshop 2016

No. Name Faculty University
1 นายกรชนก ขันติพันธุกุล นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 นางสาวนลินี พาณิชย์เจริญใจ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นายพชร เศายธะนันท์ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นายสรศักดิ์ ธรรมโกศล นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 นายคุณัชญ์ แจ้งจรัส โครงการร่วมบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 นายเพิ่มบุญ เพิ่มศิริวิศาล ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
7 นางสาวธิดาพร ศรีจันทร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
8 นายธนภัทร สิทธิชัยวิจิตร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 นายศิริศักดิ์ ธรรมติกานนท์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 นายสหรัฐ อะวิลัย นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 นายอาณกร พรหมรัตนพงศ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12 นายเตวิช ผดุงนานนท์ วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 นางสาวศรสวรรค์ สุขะภาภ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 นายสาริน จัตุกูล มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 นายกัมปนาท แก้วคำ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
16 นางสาวณัฐฐิรา ผ่องบุรุษ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 นางสาววนาลี ไกรระวี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 นายเทวรุตม์ กีรติธนานันท์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19 นางสาวชญานิศ กอประสิทธิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20 นางสาวณัฐกา มุสิกรังษี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
21 นายตรีภูมิ วิสารทสกุล นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 นายธนัญชย์ ดาวาสุวรรณ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23 นางสาวนฤมล เกี้ยงคำ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 นางสาวมาริสสา บัคลีย์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
25 นายลัทธวิทย์ แสงมณี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
26 นายเจษฎา กลิ่นดอกแก้ว สถาปัตกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
27 นางสาวณัฐมน วิจารณ์ สถาปัตกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
28 นางสาวอรียา เกตุวราภรณ์ สถาปัตกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง