About

ประวัติความเป็นมาของงาน B.A.D Awards

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก จัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ. 2528 เพี่อส่งเสริมศิลปะและการสร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานในด้านการสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นโดยให้รางวัลผลงานดีเด่นแก่บุคคล หรือคณะบุคคลในด้านการสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา (Bangkok Art Directors’ Association) ทั้งยังอำนวยสถานที่ เพื่อประชุมสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการทุกคน โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้

  • เพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ให้กับวงการโฆษณาของไทย
  • เป็นที่รวมตัวสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และเชิดชูยกย่องงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
  • เป็นเสมือนองค์กรกลางของชาวครีเอทีฟ ติดต่อ สร้างสัมพันธ์ต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ หรือต่างชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะสม ยุติธรรม และเป็นประโยชน์ที่สุด

คณะผู้ก่อตั้งสมาคม
ภาณุ อิงคะวัตปริสนา บุญสินสุข
ม.ร.ว. ธีรเดช รัชนีTony Ward
นิดา สุทัศน์ ณ อยุธยาGary Cooper
ต่อ สันติศิริBarry Owen
Mark KovalevskyJohn Archer

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ B.A.D (Bangkok Arts Directors’ Association) ได้ก่อตัวขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นสุดยอดแบบมืออาชีพ และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รวมทั้งพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีแนวความคิดที่ถูกต้องตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกันในหมู่คนโฆษณาสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (B.A.D) จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิประกวดผลงานโฆษณา และมอบรางวัลผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เชิดชูยกย่องผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในวงการโฆษณาที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์งานดีๆ อีกทั้งเปิดโอกาสในการรวมตัวของคนในวงการโฆษณา เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่นการจัดอบรม และสัมมนาที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของวงการโฆษณาและสร้างสรรค์ไทย และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงสร้างสรรค์ต่อไป

 

 

BAD till BEST

Message From Chairman of Board

32 ปี จากความคิด หัวใจของพี่ๆกลุ่มครีเอทีฟหัวก้าวหน้า ที่พลิกโฉมโลกของการโฆษณาไทยต้นยุค 70 ที่มารวมตัวกัน ยกระดับ พัฒนา สร้างคน สร้างแนวคิด ทัศนคติ และเชิดชูความคิดสร้างสรรค์ ในด้านสาขาต่างๆที่เป็นสุดยอด ให้เกิดการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้หัวใจ เลือดเนื้อ จิตวิญญาณ และสาระสำคัญของสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ยังคงเข้มข้น ยืนหยัด ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

คำถามก็คือ เราจะพามันเดินหน้าไปในรูปแบบไหน ท่ามกลางบริบทของสังคม เทคโนโลยี ค่านิยม ความแข็งแกร่ง หรือความอ่อนแอของพวกเรากันเอง

และคงไม่ใช่แค่ผม คณะกรรมการ หรือ นายกฯ แต่น่าจะหมายถึงสมาชิกคนครีเอทีฟ ทุกสาย ทุกรุ่น ที่จะกลับมาร่วมกัน ทำให้ B.A.D กลับมาเป็นที่ยอมรับ เก๋ เท่ เก่ง ปัง เหมือนที่เคยเป็นและตลอดไป

ตรง ตันติเวชกุล
Chief Creative Officer
Y&R Thailand

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

member-1

คุณภาณุ อิงคะวัต
Executive Creative Director
Greyhound
quote-blue

member-2

คุณต่อ สันติศิริ
Chairman
GREYnJ United
quote-orange

member-3

ประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณตรง ตันติเวชกุล
Chief Creative Officer
Y&R Thailand
quote-green

member-4

รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ
Chief Creative Officer
The Leo Burnett Group Thailand

member-5

เลขา/เหรัญญิกคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก 2557-2561
คุณเจริญจิต นาคสุวรรณ
Managing Director
The Bandits Co., Ltd.
quote-red

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

member-6

คุณอรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์
Managing Director
Adapter Digital Agency

quote-yellow-small

member-7

คุณสุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์
Chairman &
Chief Creative Officer
BBDO BANGKOK LTD

member-8

คุณประชา เสลาวรรณ
Executive Sound Engineer
Cine Digital Sound Studio

member-9

คุณจิณณ์ เผ่าประไพ
Managing Director/Partner
CJWORX

member-10

คุณปุณลาภ ปุณโณทก
Design Director
Color Party

member-11

คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
Chief Creative Officer
Creative Juice\Bangkok

quote-purple-small

member-12

คุณนิศา มุจจลินทร์กูล
Executive Creative Director
Dentsu (Thailand)

member-13

คุณสุบรรณ โค้ว
Chief Creative Officer
Dentsu One (Bangkok)

member-14

คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director
Far East DDB

member-15

คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร
Managing Director
ILLUSION CO.,LTD.

quote-teal-small

member-16

คุณนพคุณ สุจริตฉันท์
กรรมการสมาคมมีเดียเอเยนซี่
และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย/
Chief Executive Officer
Initiative

member-17

คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ
Managing Director
J. Walter Thompson Bangkok

member-18

คุณปิยา จุรารักษ์พงศ์
Content Blogger &
Freelance

member-19

คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์
Founder &
Chief Creative Officer
MONDAY

member-20

คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
Founder &
Chief Creative Officer
MONDAY

member-21

คุณวิศิษฎ์ ล้ำศิริเจริญโชค
Group Executive Creative Director
Ogilvy & Mather, Thailand

member-22

คุณอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
Managing Director
Remix Studio Bangkok

member-23

คุณประกิต กอบกิจวัฒนา
Executive Creative Director
TBWA\Thailand

member-24

คุณพงศ์ไพบูลย์ สิทธิคู
Managing Director
The Film Factory

quote-grey-small

member-25

คุณชุติวัฒน์ เชิดชู
Executive Creative Director
Visionary Group Co., Ltd.